SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SLEIPNER MECHANICAL A/S
2011 CVR NUMMER 78780916
Attention : Kun tilgængelig på Dansk sprog / Only available in Danish language

Nærværende standard salgs og leveringsbetingelser, er de til enhver tid gældende ved samhandel med Sleipner Mechanical A/S. 
Alle dokumenter og påstande, træder tilbage for disse hosstående og til enhver tid gældende salgs og leveringsbetingelser.  


1. Anvendelse
1.1 Enhver levering fra Sleipner Mechanical A/S, cvr-nr. 7878016, sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Sleipner Mechanical A/S fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse
2.1 Sleipner Mechanical A/S bliver tidligst forpligtet ved de af Sleipner Mechanical A/S afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Sleipner Mechanical A/S har afsendt sin
ordrebekræftelse. Sleipner Mechanical A/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Sleipner Mechanical A/S fremsendte erklæringer.

2.2 Køber er bundet af sit tilbud, når Sleipner Mechanical A/S’s ordrebekræftelse er kommet frem til Køber. Såfremt Køber har indsigelser mod den fremsendte ordrebekræftelse, skal Køber
fremsætte disse skriftligt senest 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Sleipner Mechanical A/S vejleder men hæfter ikke for korrekte toldsatser ved handel udenfor EU.
2.3 Køber kan annullere en allerede indgået aftale, såfremt samtlige betingelser i dette punkt er opfyldt:
2.3.1 Sleipner Mechanical A/S har ikke sat ordren til produktion,
2.3.2 Sleipner Mechanical A/S har ikke indgået aftale med sin(e) underleverandør(er),
2.3.3 Køber betaler 10 % af købesummen, dog minimum 5.000 kr. til Sleipner Mechanical A/S.
2.4 Betingelserne skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor Sleipner Mechanical A/S modtager Købers anmodning om annullering.

3. Produktet
3.1 Produktet fabrikeres og leveres ifølge EU standarder medmindre andet aftales særskilt mellem parterne. Produktet leveres med købte/adspurgte dokumenter.
3.2 Sleipner Mechanical A/S forbeholder sig ved ordrens effektuering at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig.
3.3 Ordren går ikke til produktion, før samtlige tegninger, der danner grundlag for produktionen,er godkendt skriftligt af Køber. I det tilfælder der er tale om skitser, eller opmåling på stedet, hvortil
tegningsmateriale ikke umiddelbart er til stede, ligger enhver forpligtigelse og ansvar hos køber, og Sleipner Mechanical A/S uanset fejl og mangler, fakturerer ordren, til kunden uden nogen form for garanti og reklamationsret.

4. Fuldmagt
4.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Sleipner Mechanical A/S uden tegningsberrigtede skriftlige aftale herom.

5. Priser
5.1 Alle priser, herunder priser i henhold til de af Sleipner Mechanical A/S udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage.
Sleipner Mechanical A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Mellemsalg er til enhver tid forbeholdt.
5.2 Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret,er mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt samt opbevaring af færdigt arbejde.
5.3 Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 2 % i produktions-og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Sleipner Mechanical A/S
berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.
5.4 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen på mere end 5 % berettiger derfor Sleipner Mechanical A/S til at regulere prisen herefter.

6. Leveringsbetingelser
6.1 Levering finder sted på Sleipner Mechanical A/S’s forretningssted. Levering sker Incoterms 2000 EXW, uanset om Sleipner Mechanical A/S ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Køber, bringer det solgte til Køber. Transport af håndværkere fra hjulmagervej 11 DK-9000 aalborg, til opgavested/adresse hos kunde, er at regne for en transportomkostning heri, også omfattet erlagte kilometer, erlagte timer i transport, erlagt overtid i transport samt eventuelle ekstraordinære befordringsomkostninger såsom færge, fly, parkeringsomkostning o.lign.
6.2 Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor Købers meddelelse om at produktionstegningen er godkendt, jf. punkt 3.3, kommer frem til Sleipner Mechanical A/S.
6.3 I tilfælde af, at levering i øvrigt er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af Køber, regnes leveringstiden fra den dato, hvor disse oplysninger kommer Sleipner Mechanical A/S ihænde.
6.4 I tilfælde af forsinket levering er Sleipner Mechanical A/S forpligtet til at advisere Køber herom. Sleipner Mechanical A/S har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 4 uger. En forsinkelse på mere end 4 uger giver Køber ret til en bod på 0,25 % af kontraktbeløbet pr. fuld uge forsinkelsen har varet, dog maksimalt 7,5 % af kontraktbeløbet. Herudover har Køber ikke andre beføjelser ianledning af forsinkelsen.
6.5 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Sleipner Mechanical A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Sleipner Mechanical A/S berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger produkterne for Købers risiko.
6.6 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

7. Forsendelse og Forsikring
7.1 Alle forsendelser sker for Købers regning og risiko. Køber forpligter sig til at holde det solgte ansvars- og brandforsikret for mindst købesummen, regnet fra det tidspunkt, varerne leveres, og indtil købesummen er betalt.
7.2 Såfremt Køber ikke inden 7 dage efter påkrav dokumenterer at have tegnet behørig forsikring efter såvel dette punkt som punkt 12, er Sleipner Mechanical A/S berettiget til for Købers regning at tegne de fornødne forsikringer.

8. Betalingsbetingelser
8.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra produktets levering, medmindre andet er aftalt skriftligt.
8.2 Sleipner Mechanical A/S er til enhver tid berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens rettidige betaling.
8.3 Såfremt levering udskydes på grund af Købers forhold, er Køber forpligtet til at foretage enhver betaling til Sleipner Mechanical A/S, som om levering var sket til aftalt tid.
8.4 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned med månedlig rentetilskrivning beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. Sleipner Mechanical A/S opkræver herudover et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.
8.5 Købers indbetalinger afskrives forlods til tilskrevne renter, omkostninger og først herefter på hovedstolen.
8.6 Produkterne er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Sleipner Mechanical A/S er berettiget til at tage det solgte materiel tilbage, idet omfang det solgte kan udskilles, såfremt Køber misligholder sin betalingsforpligtelse helt eller delvist.
8.7 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter dette punkt, er Sleipner Mechanical A/S berettiget til at hæve aftalen, sælge produkterne for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Sleipner Mechanical A/S kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.
8.8 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 11 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen.

9. Garanti/ansvar
9.1 Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Sleipner Mechanical A/S. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Sleipner Mechanical A/S’s specifikationer. Sleipner Mechanical A/S er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Sleipner Mechanical A/S’s skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.
9.2 Hvis produkter eller delprodukter omfatter ikke-Sleipner Mechanical A/S fabrikat, skal Sleipner Mechanical A/S alene være ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti, uden hensyn til det i denne bestemmelse – punkt 9 - anførte.
9.3 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Sleipner Mechanical A/S forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Sleipner Mechanical A/S’s erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Sleipner Mechanical A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab.
9.4 Garantien omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse.
9.5 Sleipner Mechanical A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af kunden eller, at materialer foreskrevet af kunden, er uegnede til formålet.
9.6 Ansvarsperioden ophører 12 måneder efter leveringsdagen.

10. Force majeure
10.1 Sleipner Mechanical A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Sleipner Mechanical A/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for
Sleipner Mechanical A/S’s kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer,
brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.
10.2 Sleipner Mechanical A/S er desuden ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt forhold omfattet af punkt 10.1 gør sig gældende for en eller flere af Sleipner Mechanical A/S’s underleverandører
10.3 I tilfælde omfattet af punkt 10.1 og punkt 10.2 er Sleipner Mechanical A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Sleipner Mechanical A/S forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

11. Ejendomsforbehold
11.1 Sleipner Mechanical A/S har som klausul og dermed juridisk og økonomisk udgangspunkt, fuld ejendomsret over leverede ydelser og produkter, indtil Køber har betalt fakturabeløbet, til fuld og endelig indfrielse, inkl. evt. tilskrevne morarenter og inddrivningsomkostninger m.v. Ved konkurs, betalingsstandsning m.v. i Købers regi, anses ubetalte ydelser og produkter som Sleipner Mechanical A/S ejendom, uanset størrelsen i kroner og øre på mangelsummen ifht. det fulde fakturabeløb

12. Kontraktberigtigelse
12.1 Enhver kontraktindgåelse mellem Sleipner Mechanical A/S og interessenter, herunder også omfattet kunder, leverandører og entrepriser/projektleverancer. Er kun gyldig, ved underskrift af Direktøren samt et bestyrelsesmedlem der ikke er Direktøren. Nærværende betingelse, er gældende uanset kontraktens samt tilhørende bilags beskaffenhed, beløbsstørrelse, betydning, løbetid, leveringsklausuler samt tegningsrettigheder. Det er købers pligt at erhverve sig underskrifterne, samt verificere korrektheden af anførte underskrifter. Sleipner Mechanical A/S kan til enhver tid, afslå at udføre opgaver der ikke lever op til disse kontraktlige betingelser. 
12.2 Ved projekter eller kontrakter der er udført uden tilstedeværelse af de korrekte og nødvendige/obligatoriske underskrifter/tilsagn, bortfalder enhver forpligtigelse der fremadrettet og i projekterings samt fremstillingsfasen, heri også omfattet garantiforpligtigelser o.lign. – der måtte være fra køber mod Sleipner Mechanical A/S.

13. Købers forpligtigelser
13.1 Køber har den overordnede tilsynspligt med håndværkere fra Sleipner Mechanical A/S, eksempelvis ved, lejet arbejdskraft, udførsel af reparationer, omforandring af maskiner, omforandring af landbaserede og ikke landbaserede anlæg i det hele taget. Det er Købers pligt at tilse de reparationer der udføres, er korrekt udført, og at der etableres en driftstest, eller anden nødvendig test, af udførte arbejder, inden en eventuel produktion igangsættes. Herunder også at certifikater mv. forefindes i den stand og karakter Køber kræver, inden arbejdets udførsel.
Kun ved kontraktlig indgåelse på den specifikke opgave. mellem Sleipner Mechanical A/S og kunden, påtager Sleipner Mechanical A/S sig det fulde ansvar, dog begrænset til det i denne standard salg og leveringsbetingelse beskrevne. Kontrakten [jf. punkt 12] der skal udformes af kunde/rekvirent skal som minimum indeholde opgavebeskrivelse, sikker job analyse, plan for afprøvning af udstyr efter reperation/ombygning/modificering samt kontrolplan for opgaven. Heri også omfattet en klar definering af krav til opgaveansvar kunden holder imod Sleipner Mechanical A/S.
13.2 Tilsyns og instruktions pligten ligger til enhver tid hos rekvirenten/køberen. Arbejdsskader er til enhver tid, gældende mod rekvirentens/købers arbejdsskade forsikring. Det er uomtvisteligt at det er rekvirentens/købers forsikring der skal dække evt. skader, mén grad samt eventuelle andre følgevirkninger, opstået som følge af arbejder udført på vegne af rekvirenten/kunden dette uanset tid og sted. Køber skal til enhver tid løfte enhver bevisbyrde der i sin fyldestgørende helhed og ved første anfordring skal fremvises til Sleipner Mechanical A/S og/eller dennes repræsentanter.  
13.3 Det påhviler uomtvistligt rekvirenten/køber at sikre sig at personale fra Sleipner Mechanical A/S er i besiddelse af relevante certifikater og beviser nødvendige for opgavens udførelse. Herunder bl.a. men ikke begrænset til, Varmt arbejde bevis, truck certifikat, kran certifikat, svejse pas, svejse certifikater etc. Rekvirenten/kunden skal sikre sig at certifikater/beviser foreligger inden opgaven påbegyndes, hvorved rekvirenten/kunden skal kontrollere at certifikater er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Forefindes certifikater/beviser i uoverensstemmelse med rekvirentens/kundens/opgavens krav og beskaffenhed, skal opgaven ikke påbegyndes. I tilfælde af brand/eksplosion forårsaget af varmt arbejde, påligges rekvirenten/kunden ethvert ansvar og fuld harme for skaden og dets følgevirkninger, da det uomtvistligt er rekvirenten/kunden der står med instruktions og tilsynspligten overfor alt personale fra Sleipner Mechanical A/S. De i punkt 13.3 nævnte certifikater og beviser skal rekvirenten/kunden sikre sig ved direkte henvendelse til de indlejede personaler fra Sleipner Mechanical A/S når disse møder op til opgavestart. Ved enhver tvivl om rigtigheden af certifikater/beviser skal rekvirenten/kunden omgående standse alle berørte arbejder, og kontakte administrationen hos Sleipner Mechanical A/S, hvorved personale med korrekte certifikater kan disponeres. 

14. Bevisbyrde
14.1 Enhver tvist omkring et af de i denne standard salgs og leveringsbetingelse nævnte punkter, påhviler det uomtvisteligt Køber at frembringe bevisførelse [Jf. også punkt 13]

15. Forsikringsansvar - skader.
15.1 Sleipner Mechanical A/S er i alt omfang begrænset til kun at dække skader omfattet af produktansvarsforsikringen tilhørende CVR nummer 78780916, følgeskader, produktionstab og øvrige krav ikke omfattet af produktansvarsforsikringen dækkes ikke. Ej heller evt. krav og fordringer rettet af skadeslidte eller repræsentant for skadeslidte såsom eks. skadeslidte´s forsikringsselskab etc. Enhver sagsomkostning ved hændelser der medfører retslige behandlinger eller krav til tredjepart kontrol, afholdes af skadeslidte og dennes repræsentanter. Der er uomtvisteligt at det påligger kunder og interessenter til Sleipner Mechanical A/S på egen hånd og initiativ at rekvirerer forsikringsoplysninger omhandlende produktansvarsforsikringen. Policen kan rekvireres ved henvendelse til administrationen hos Sleipner Mechanical A/S.
15.2 Sleipner Mechanical A/S er ikke ansvarlig for rigtigheden af CE-mærkning og risikovurdering i forbindelse med anlægs modifikationer, levering af nyt udstyr, delleverancer og komponent leverancer. Det påhviler til enhver tid rekvirenten/kunden at gennemgå alt dokumentation for evt. fejl og mangler inden ibrugtagning. I det tilfælde der konstateres fejl eller mangler, skal Sleipner Mechanical A/S straks gøres opmærksom herom, dog senest 8 dage efter leverancen har fundet sted. Enhver maskine, udstyr, komponent leveret af Sleipner Mechanical A/S har forbud imod ibrugtagelse, indtil rekvirenten/kunden skriftligt har bekræftet at have gennemgået/kontrolleret og accepteret de i punkt 15.2 nævnte forhold. Maskiner, udstyr og komponenter der er modificeret efter leverancen er på eget ansvar og for egen harme ligeledes såfremt det i punkt 15.2 ikke efterleves af rekvirenten/kunden.  

Undersigned/

Sleipner Mechanical A/S
Hjulmagervej 11-13
DK-9000 Aalborg

CVR NR: 78780916